Phone preview

Huisregels

Huisregels

Hartelijk dank voor je verblijf op ons resort. Onze medewerkers werken hard om je verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Dit kunnen wij echter niet zonder jouw medewerking. Daarom attenderen wij je graag op onderstaande huisregels.

Bezoekers
Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden. Zij worden geacht vóór 21:00 uur het resort te verlaten. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van de Resort Manager. Mochten bezoekers willen overnachten, dan dient dit bij de receptie te worden gemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde medereiziger en hiervoor dient toeristenbelasting betaald te worden. De receptie behoudt zich het recht voor logees te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan de in dit reglement gestelde regels.

Faciliteiten
Voetbal en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. Het gebruik van de faciliteiten en (speel)toestellen van het resort geschiedt op eigen risico.

De accommodatie en afval
De accommodaties beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in het vakantieverblijf behoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair en inventaris mag niet naar andere accommodaties worden verplaatst of verhuisd.

Gasten zijn verplicht de accommodatie en omgeving in nette en ordelijke staat te houden. In en om de accommodatie mag geen afval achtergelaten worden. Afval dient gesorteerd gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is in geen enkel geval toegestaan in verband met hygiëne en het mogelijk aantrekken van (on)gedierte.

Bij uw afwezigheid dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de accommodatie te zijn opgeruimd, zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de accommodaties worden geplaatst. Het plaatsen van partytenten en het gebruik van drones zijn niet toegestaan

Huisdieren
Huisdieren zijn op het resort alleen toegestaan in enkele van de accommodaties; huisdieren zijn niet toegestaan in de huisdiervrije accommodaties. Honden dienen buiten het eigen vakantieverblijf te allen tijde te zijn aangelijnd en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan andere gasten op het resort. Honden dienen buiten het resort te worden uitgelaten. In geval van ‘ongelukjes’ dient de begeleider van de hond zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling. Huisdieren worden niet toegelaten in openbare gelegenheden zoals zwembad, horecagelegenheden, minimarkt etc.

(Nacht)rust en overlast
Gasten op het resort dienen zich in zijn algemeenheid correct te gedragen en dienen op het gehele terrein een stilte in acht te nemen tussen 23:00 en 07:00 uur. Wij verwachten van onze gasten dat zij deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen muziek of enig ander lawaai en na 23:00 is het niet meer toegestaan om gebruik te maken van de buitenbubbelbaden. Ook overdag is het niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast vast en kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Onderhoud
Wij behouden ons het recht om vanaf 08:00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de accommodatie te (laten) verrichten. Storingen die aan de receptie zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost. Dormio Resort Maastricht heeft altijd het recht de verhuurde accommodaties te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (laten) verrichten. Indien mogelijk zal het personeel een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag Dormio Resort Maastricht afzien van een aankondiging.

Parkeren
Parkeer je auto uitsluitend in de parkeervakken behorend bij jouw eigen woning. Enkel deze auto’s krijgen toegang tot het resort. Overige auto’s en auto’s behorend bij de appartementen dienen op de algemene parkeerplaats, bij de ingang van het resort geparkeerd te worden.

Het is niet toegestaan om auto’s op straat of op het gras te parkeren. In geval van nood moeten de hulpdiensten alle accommodaties op het resort snel en vrij kunnen bereiken.

Parkeren op en om het resort is op eigen risico. Dormio Resort Maastricht is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van jouw eigendommen.

 

Elektrische auto's mogen uitsluitend geladen worden middels de daarvoor bestemde laadpalen op de algemene parkeerplaats, P1. Laden op het lichtnet van je vakantieverblijf is niet toegestaan.

Veiligheid

Het is alleen toegestaan om grills en/of barbecues op het terras van je woning of appartement te gebruiken, niet binnen of op de (tuin)tafel. We vragen je wel rekening te houden met het comfort van andere gasten en de overlast door rook of ongewenste geurtjes tot een minimum te beperken. In de open haard mogen alleen de geperste blokken worden gebruikt, die je in de minimarkt kunt kopen. Zelf meegebrachte elektriciteits- en/of waterinstallaties dienen te voldoen aan de wettelijke eisen. Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dien je onmiddellijk alarm te slaan, zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust. En natuurlijk, denk aan jouw en andermans veiligheid bij het omgaan met (open) vuur.

Wij vragen jou om bij het verlaten van je woning te controleren of alle (achter)deuren en ramen zijn afgesloten en de verlichting uit te schakelen.

Algemene huisregels
Gedraag je zodanig dat je niemand overlast bezorgt. Geniet van jouw verblijf en gun ook andere gasten de gelegenheid om te genieten van hun vakantierust. Alle gasten dienen het huisreglement strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel en/of de eventueel aanwezige bewakingsdiensten op te volgen. Het is niet toegestaan om binnen in jouw woning of appartement te roken. Roken is enkel toegestaan buiten op het terras, mits je rekening houdt met het comfort van andere gasten. We vragen je om jouw sigarettenpeuken te deponeren in asbakken of de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

Borgsommen
Dormio Resort Maastricht is gerechtigd om kosten te verrekenen met de betaalde borg. Klachten van derden en/of beveiliging aangaande jouw gedrag/lawaaioverlast/vernielingen, kunnen leiden tot verwijdering van het resort met inhouding van de borg. Je hebt geen recht op teruggave van de huurgelden. Schade die jij of één van jouw medegasten veroorzaken aan eigendommen van Dormio Resort Maastricht worden altijd direct verhaald op de veroorzaker of op jou. Extra inzet van onze medewerkers (o.a. beveiliging) ten gevolge van jouw gedrag, worden vertaald in kosten en kunnen worden ingehouden op jouw borg. Dormio Resort Maastricht behoudt zich het recht voor, ongeacht wie in jouw gezelschap de veroorzaker is, de eventuele kosten door schade, extra werkzaamheden of vernielingen te verrekenen met de borg.